Ercros informa de la compra de de 35.000 accions pròpies

Barcelona,

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 3 i l'11 de juny del 2021, ha portat a terme la compra de 35.000 accions pròpies.

Actualment, la Societat posseeix 1.213.000 accions en autocartera (1,20%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant el període esmentat.