Ercros inicia una reducció del 2,745% del seu capital social

Mitjançant l'amortització d'accions pròpies

Barcelona,

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 262474, d'1 de març de 2018, núm. 266852, de 15 de juny de 2018, i núm. 279195, de 14 de juny de 2019, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:
 

FET RELLEVANT

 

El 14 de juny de 2019 va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes de la societat una reducció de capital social de 888.240 euros, mitjançant l'amortització de les 2.960.800 accions que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,745% del capital social.El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 14 de juny de 2019, amb posterioritat a la junta general ordinària d'accionistes, va acordar, en compliment de l'acordat per la junta general en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció de capital social en la quantia de 888.240 euros. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 31.474.746,30 euros, corresponent a 104.915.821 accions ordinàries, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista per al període 2017-2020. Mitjançant l'amortització de les accions que Ercros té en autocartera, els accionistes veuen automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La present reducció de capital es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, realitzant la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, de la qual només serà possible disposar complint amb els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb el que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran el dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions a amortitzar són titularitat de la Societat en el moment de la reducció, aquesta no implicarà la devolució d'aportacions.

Els preceptius anuncis de reducció de capital es publiquen avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d'Ercros (www.ercros.es). Posteriorment, es procedirà a l'atorgament de la corresponent escriptura pública de reducció de capital i modificació dels Estatuts Socials i la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, la qual cosa serà objecte de la corresponent comunicació d'informació rellevant.