Ercros inicia una reducció del 4,33% del seu capital social

 Mitjançant l’amortització d'accions que posseeix en autocartera

Barcelona,
Consellers a la junta d'accionistes
El consell d'administració en la darrera junta d'accionistes

El 10 de juny de 2022 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.311.614,40 euros, mitjançant l'amortització de les 4.372.048 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 4,33% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 10 de juny de 2022, amb posterioritat a la junta d'accionistes, va acordar, a la vista d’allò aprovat per la junta en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció del capital social. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 28.979.756,70 euros, corresponent a 96.599.189 accions, de 0,30 euros de valor nominal.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista per al període 2021-2024. Mitjançant l'amortització de les accions pròpies que Ercros té en autocartera, els accionistes veuran automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La reducció de capital present es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, realitzant la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat, per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, d’aquesta reserva només serà possible disposar-ne complint els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb allò que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran del dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions que s’amortitzaran són titularitat de la Societat en el moment de la reducció, la reducció no implicarà la devolució d'aportacions.

Els anuncis de reducció de capital preceptius s’han publicat avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d'Ercros (www.ercros.es). Posteriorment, es procedirà a l'atorgament de l’escriptura pública de reducció de capital corresponent i a la modificació dels estatuts socials i la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, la qual cosa serà objecte de la comunicació d'informació rellevant corresponent.