Ercros inscriu una reducció del 3,76% del seu capital social

Mitjançant l’amortització d’autocartera

Barcelona,

Ercros informa que, el 20 de juliol de 2020, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 1.183.375,20 euros, corresponent a l'amortització de 3.944.584 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista. Mitjançant l'amortització d'aquestes accions, els accionistes incrementen automàticament el seu percentatge de participació en el capital social.

Després d’aquesta reducció, el capital social d'Ercros és de 30.291.371,10 euros i està representat per 100.971.237 accions.

Com a conseqüència d'aquesta operació, s'ha modificat l'article 3 dels estatuts socials d'Ercros que ha quedat redactat així:

«Article 3. Capital social

El capital social és de trenta milions dos-cents noranta-un mil tres-cents setanta-un euros amb deu cèntims (30.291.371,10 euros) i està representat per cent milions nou-centes setanta-una mil dues-centes trenta-set (100.971.237) accions ordinàries, de 30 cèntims d'euro (0,30 euros) de valor nominal cadascuna d'elles, que constitueixen una sola classe, estan totalment desemborsades i representades per mitjà d'anotacions en compte».