Ercros registra una reducció 2,745% del seu capital social

Mitjançant l’amortització d’accions pròpies

Barcelona,

Ercros informa que, amb data de 23 de agost de 2019, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 888.240 euros, corresponent a l'amortització de 2.960.800 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 2,745% del capital social.

Les accions que es van a amortitzar van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista. Mitjançant l'amortització d'aquestes accions, els accionistes incrementen automàticament el seu percentatge de participació en el capital social.

Després de la present reducció, el capital social d'Ercros és de 31.474.746,30 euros i està representat per 104.915.821 accions.

Com a conseqüència d'aquesta operació, s'ha modificat l'article 3 dels estatuts socials d'Ercros que ha quedat redactat així:

«Article 3. Capital social

El capital social és trenta-un milions quatre-cents setanta-quatre mil set-cents quaranta-sis euros amb trenta cèntims (31.474.746,30 euros) i està representat cent quatre milions nou-centes quinze mil vuit-centes vint-i-una (104.915.821) accions ordinàries, de 30 cèntims d'euro (0,30 euros) de valor nominal cadascuna d'elles, que constitueixen una sola classe, estan totalment desemborsades i representades per mitjà d'anotacions en compte.»