Ercros repartirà un dividend de 0,15 euros/acció

Barcelona,

Com a continuació a les comunicacions d’una altre informació rellevant no 20.553 i 22.292, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2022 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2022, per un import de 15 (quinze) cèntims d'euro bruts per acció, s'efectuarà el proper 28 de juny.

Tenen dret a percebre aquest dividend totes les accions en circulació la data de contractació de les quals no sigui posterior al 23 de juny de 2023, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant d’Iberclear no més tard del 27 de juny de 2023, d'acord amb el següent detall:

 

D'aquest dret en queden excloses les 5.162.990 accions que la Societat tingui en autocartera.

L'import del dividend, un cop realitzades les retencions tributàries legalment aplicables en cada cas, es farà efectiu d'acord amb les disposicions vigents per a les entitats dipositàries, utilitzant els mitjans que Iberclear té a la seva disposició. A aquest efecte es nomena agent de pagaments a l'entitat Banco Santander Investment, S.A.