Iniciada una reducció del 5,34% del capital social

Amb un import d'1,55 milions d'euros mitjançant l'amortització de 5,16 milions d'accions pròpies

Barcelona,

El 16 de juny de 2023 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social de 1.548.897,00 euros, mitjançant l'amortització de les 5.162.990 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 5,34% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 16 de juny, amb posterioritat a la junta d'accionistes, va acordar, a la vista d’allò aprovat per la junta en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció del capital social. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 27.430.859,70 euros, corresponent a 91.436.199 accions, de 0,30 euros de valor nominal.

Les accions que seran amortitzades van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista pel període 2021-2024. Mitjançant l'amortització de les accions pròpies que Ercros té en autocartera, els accionistes veuran automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La present reducció de capital es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, duent a terme la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat, per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, d’aquesta reserva només serà possible disposar-ne complint els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb allò que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran del dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions que s’amortitzaran són titularitat de la Societat en el moment de la reducció, aquesta reducció no implicarà la devolució d'aportacions.