Ercros obté un ebitda de 30 milions d’euros i un benefici de 10,5 milions en el primer semestre

Activitat de la companyia
Barcelona

En línia amb l’anticipat en el fet rellevant del 12/06/19, en el primer semestre de 2019 Ercros ha obtingut un ebitda de 29.708 milers d’euros i un benefici de 10.493 milers d’euros. Aquestes xifres són més baixes que les obtingudes en el mateix període de 2018 (un 35,7% i 62,7% respectivament), però s’ha de tenir en compte que en el primer semestre de 2018 els resultats van ser particularment alts. 

La causa d’aquesta reducció de resultats és la continuïtat de la fase baixista del cicle del sector del clor-sosa iniciada a meitats de 2018, això no obstant no ha impedit que la xifra de vendes del primer semestre de 2019 hagi assolit els 345.446 milers d’euros, un 3,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta pujada ve associada a l’augment de la producció experimentat després de l’entrada en funcionament de la major capacitat de les plantes de clor i sosa, PVC, poliols i productes farmacèutics de síntesi i fermentació, i es produeix malgrat la caiguda dels preus de venda.L’estrenyiment de marges es deu a la coincidència d’aquesta caiguda de preus de venda amb l’augment del cost de les principals matèries primeres. En el període de referència, els aprovisionaments han augmentat un 9,7% i els subministraments un 12,2%. Els augments de preu més significatius han sigut el de l’EDC (un 43%) i el de l’electricitat (un 12%).
En el capítol de despeses crida l’atenció l’increment de les despeses de personal en un 7,3%. La raó d’aquest increment no és la variació dels salaris, que de fet ha disminuït un 4% degut a la reducció de la plantilla en 42 persones, sinó la pujada de les cotitzacions de la Seguretat Social, per l’augment de les bases, i una menor aplicació de provisions de reestructuració.

Per negocis, la divisió de farmàcia ha sigut la que ha tingut l’evolució més favorable gràcies a l’augment dels preus i volums dels productes venuts i al moderat encariment de les matèries primeres. La xifra de negocis ha augmentat un 5,5% i l’ebitda, un 75,4%. La divisió de química intermèdia ha facturat un 4,7% més degut a la major disponibilitat de poliols i a l’apreciació del dòlar respecte de l’euro. Tot i així, l’ebitda s’ha contret un 21,8% per l’augment de la pressió competitiva i per l’ajustament de valoració de les existències de metanol i altres productes acabats. Finalment, de la mateixa manera que en la resta dels negocis, les vendes de la divisió de derivats del clor han augmentat, en aquest cas un 2,2%, tot i la baixada del preu de la sosa i encara que menys del PVC. No obstant això, l’augment dels preus de l’EDC, l’electricitat i el gas han pressionat a la baixa l’ebitda, que ha caigut un 49,8%.

Pel que fa al balanç, entre el 31 de desembre de 2018 i el 30 de juny de 2019, els actius no corrents han augmentat en 8.553 milers d’euros per les inversions realitzades, en tant que el capital circulant ha disminuït en 11.599 milers d’euros, principalment per la reducció de les existències. Els pagaments per inversions, provisions i la retribució a l’accionista (dividend i adquisició d’autocartera) expliquen l’increment del 7% del deute financer net, que s’ha situat en 135.446 milers d’euros. Les provisions i altres deutes, per part seva, s’han reduït en 11.220 milers d’euros pels pagaments efectuats en el semestre.

La previsió per al tancament de l’any es veu dificultada per la permanència de les incerteses que estan en l’origen del canvi de cicle que ha patit el sector industrial a tot el món, i per tant el químic, entre les quals es troben el conflicte comercial entre EE.UU. i la Xina; el Brexit i el seu efecte sobre l’economia europea; les tensions entre EE.UU. i l’Iran i la seva pressió a l’alça sobre el preu del petroli; i la decisió d’EE.UU. de revisar els aranzels amb la UE, particularment els referents al sector de l’automòbil, que afecta de forma especial a Alemanya i, per contagi, a la resta d’Europa.

Constatem, tot i així, com a factors positius, els primers indicis que el preu de la sosa està frenant la seva caiguda; una clara baixada del preu de les matèries primeres, que afecta també a l’EDC; i, en comparació amb l’any passat, una reducció del preu de l’electricitat, al menys en el tercer trimestre de 2019. A més, al llarg del segon semestre entraran en funcionament les dues darreres ampliacions de capacitat –de la planta d’electròlisi i de la planta de tabletes per al tractament d’aigua de piscines– que contribuiran a una millora dels marges.

Fetes aquestes excepcions, estimem que per raons estacionals els resultats del segon semestre de 2019 (que inclou els mesos d’agost i desembre) seran previsiblement més baixos que els del primer semestre de 2019, però creiem que ja en el quart trimestre del present exercici els resultats seran millors que els del mateix trimestre de l’any passat.
 


 Descarregar document


 

 


 

 

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.