Ercros posa en marxa el Pla 3D (2021-2025): Diversificació, Digitalització, Descarbonització

Activitat de la companyia
Barcelona
 • L’estratègia que el Pla 3D defineix s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització. 
 • L'estratègia consisteix en transformar Ercros en una empresa sostenible al llarg del temps. Sostenible per la diversificació de la seva estructura productiva, que li permetrà esmorteir la volatilitat cíclica pròpia del sector químic. Sostenible per la transformació digital i automatització dels seus processos, que la farà més competitiva. I sostenible per l'adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments oficials europeus i espanyols per frenar el canvi climàtic.
 • Les tres dimensions donen resposta a tres reptes fonamentals:
  • Diversificació: Decisiva per guanyar estabilitat al llarg del cicle econòmic.
  • Digitalització: Avui l’única manera duradora de fer un salt rellevant en matèria de modernització i augment de productivitat.
  • Descarbonització: Una obligació indefugible per a una empresa química responsable amb el medi ambient i disposada a contribuir a frenar el canvi climàtic.
 • El Pla 3D conté 20 projectes. En el període 2021-2025 s’invertiran 69 milions d’euros que, en termes acumulats, tindran un efecte addicional sobre l’ebitda de 63 milions d’euros. 
 • L’abast d’alguns projectes de digitalització, donat el procés de canvi de gestió i organització que impliquen, i d’altres de descarbonització, donat l’horitzó temporal dels seus objectius, transcendeix aquest període i s’estén fins a 2029. Per al període 2026-2029 es preveu, com a conseqüència del Pla 3D, una inversió addicional de 23 milions d’euros, amb un efecte sobre l’ebitda que es suma al provinent dels projectes del primer període i que genera en termes acumulats 131 milions d’euros.
 • Les xifres totals estimades del període estès 2021-2029 són, per tant, les següents: inversió acumulada, 92 milions d’euros; i ebitda addicional acumulat, 194 milions d’euros.
 • El pla es finançarà amb recursos generats internament. L’obtenció d’ajuts públics europeus i altres permetrà accelerar el procés.
 • La premissa és que l’execució del pla no posi en risc la solvència financera de la companyia (el capex màxim anual es fixa en 30 milions d’euros) ni la remuneració a l’accionista.

Aspectes generales i financers

Ercros ha aprovat el seu nou pla d’inversions, el Pla-3D, que defineix les actuacions estratègiques que portarà a terme l’empresa durant el període 2021-2025. L’estratègia que el Pla 3D defineix s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització, i conté 20 grans projectes.

El Pla 3D implica una inversió de 69 milions d’euros i es preveu que tingui una contribució addicional a l’ebitda de 63 milions d’euros. Tot i que l’horitzó temporal del pla és de cinc anys, l’abast de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeix aquest període i s’estén fins a 2029. Per al període 2026-2029 es preveu, com a conseqüència derivada del Pla 3D, una inversió de 23 milions d’euros i una contribució addicional a l’ebitda de 131 milions d’euros.

Les xifres totals del període estès 2021-2029 són, per tant, les següents: inversió acumulada, 92 milions d’euros; i ebitda addicional acumulat, 194 milions d’euros.  Està previst finançar el pla amb recursos generats internament. Els ajuts públics provinents del Fons Europeu de Recuperació, i altres que es puguin obtenir, permetran accelerar el procés inversor i emprendre abans algunes de les actuacions previstes per al període 2026-2029.

El Pla 3D s’executarà a un ritme que permeti complir amb els objectius de l’agenda de l’UE i mantenir un capex màxim anual de 30 milions d’euros (net d’ajuts). La premissa general és que l’execució del pla no posi en risc la solvència financera de la companyia ni la remuneració a l’accionista.

El present pla succeeix el Pla ACT 2016-2020, d’Adaptació al Canvi Tecnològic, que va suposar la modernització de l’estructura productiva d’Ercros i la incorporació d’importants millores d’eficiència energètica.

Veure Annex a aquesta nota per al quadre d’inversió i ebitda acumulats i el corresponent gràfic.

Diversificació

L’objectiu de diversificació és controlar i, a ser possible, reduir la forta dependència cíclica del negoci del clor-sosa que té Ercros. Els quatre projectes inclosos en aquesta dimensió estan orientats a potenciar les divisions de química intermèdia i farmàcia, i el segment de potabilització d’aigües que, tot i que pertany a la divisió de derivats del clor, no està sotmès al cicle del clor-sosa. Aquests projectes són altament rendibles; impliquen activitats ben conegudes per Ercros (nivell de risc molt assumible); i fabriquen productes els mercats dels quals mostren un dèficit d’oferta.

Digitalització

L’objectiu de digitalització és millorar la competitivitat d’Ercros a través de la reducció de despeses d’operació; l’augment del volum de producció i vendes; i el reforç de la fidelitat del client. Els onze projectes contemplats en aquesta dimensió permetran una major capacitat de gestió dels processos productius, comercials, logístics i administratius a través de la gestió automatitzada de les dades. Els projectes van dirigits a millorar tota la cadena de valor de la companyia, amb especial incidència en els departaments de manteniment, logística, producció i sistemes d’informació.

Descarbonització

L’objectiu de descarbonització és intensificar l’esforç que Ercros ja ve duent a terme per a la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació al nou marc regulador de l’activitat industrial. Aquesta dimensió inclou cinc grans projectes en les següents àrees: eficiència energètica; adaptació al canvi climàtic; maximització de l’aprofitament d’hidrogen; economia circular; i mobilitat sostenible. Afecten a tots els negocis de la companyia i al departament de logística. Ercros espera que al termini del Pla 3D, el 2025, les emissions directes de CO2 generades per la seva activitat s’hagin reduït un 39% respecte de les actuals.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.