Junta d'accionistes

Posem a la teva disposició tota la informació sobre la junta

Tota la documentació de la junta

Junta 2024
Reglament de la junta d'accionistes (en castellà)
Política de prima d'assistència a les juntes d'accionistes (en castellà)

Màxim òrgan de decisió

La junta general d'accionistes és el màxim òrgan de decisió de la Societat en les matèries de la seva competència i representa a tots els accionistes.

Ercros aplica mesures per a facilitar i impulsar la participació dels accionistes a la junta, com ara la participació en línia de la junta, la votació anticipada i el pagament d'una prima d'assistència.

La junta ordinària ha de reunir-se dins dels sis primers mesos de cada exercici per a aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La junta també pot reunir-se de manera extraordinària quan ho estimi el consell d'administració o a petició d'accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social.

Els acords de la junta són d'obligat acatament pels socis. Tenen dret d'assistir a la junta els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 10 accions.

Junta d'accionistes d'Ercros del 2024