Respostes a preguntes d'accionistes

Resolem els dubtes més freqüents plantejades pels nostres accionistes

Cerca la resposta a la teva pregunta

Si no trobes la resposta a la teva pregunta o necessites ampliar la informació pots consultar amb l'oficina de l'accionista.

La Societat

Quina és la forma societària d'Ercros?

Ercros, S.A. és una societat anònima, constituïda i domiciliada a Espanya, les accions de la qual estan admeses a cotització oficial en el mercat continu de les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

El seu domicili social està situat a la Avda. Diagonal, 593-595, de Barcelona.

Quan es va fundar?

 

Ercros es va constituir el 30 de juny de 1989 arran de la fusió per absorció de S.A. Cros a Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) i va absorbir tots els actius de totes dues societats.

Més informació en l'apartat Fites històriques.

Quina és la seva estructura?

Ercros, S.A. és la societat matriu última de diverses societats dependents i associades, sense que hi hagi cap amb influència significativa en el grup consolidat (en conjunt representen menys del 3% dels ingressos consolidats).

Quines són les empreses filials?

La relació de les societats dependents i associades incloses en el grup consolidat està disponible a l'informe anual d'Ercros.

Qui forma part del consell d'administració?

Trobaràs la composició del consell a l'apartat Consell d'administració.

Quin és el capital social d'Ercros?

És de 27.430.859,70 euros i està representat per 91.436.199 accions.

On puc consultar els meus dubtes sobre l'acció d'Ercros?

Disposes d'un apartat específic en el qual es responen a preguntes freqüents sobre l'acció

També tens més informació a l'apartat L'acció.

Quines són les funcions de la junta d'accionistes?

Aquesta i altres respostes sobre la junta d'accionistes les pots trobar a l'apartat corresponent de Preguntes freqüents.

Més informació en l'apartat Junta d'accionistes.

L'acció

En quines borses cotitza l'acció d'Ercros?

Les accions d'Ercros cotitzen en el mercat continu de les borses espanyoles de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

Més informació a l'apartat Informació financera

On puc consultar la cotització d'Ercros?

En aquesta web, a l'apartat Gràfics de cotització. 

Quin és el ticker d'Ercros?

És ECR.

Quin és el codi ISIN de les accions d'Ercros?

És ES0125140A14.

Quin és el valor nominal de l'acció de Ercros?

0,30 euros. 

Veure Evolució del capital social.

Quin és el capital social d'Ercros?

És de 27.430.859,70 euros i està representat per 91.436.199 accions.

Quines són les últimes operacions relacionades amb el capital social realitzades?

Consultar a l'apartat Evolució del capital social.

On puc comprar accions d'Ercros?

A través d'una entitat financera (banc o agència d'inversió) que actuarà com a entitat dipositària de les accions.

Quina fiscalitat genera la venda d'accions?

Pot generar un guany (plusvàlua) o una pèrdua (minusvalidesa) patrimonial, que es determina en funció de la diferència entre el valor de venda (deduïdes les possibles comissions de l'entitat dipositària relacionades amb la venda) i el valor de compra (augmentat per les possibles comissions de l'entitat dipositària relacionades amb la compra).

Quin percentatge de capital social controlen els accionistes significatius d'Ercros?

Segons la informació disponible a la CNMV, al 31-12-2023, els accionistes amb participacions significatives posseeixen, directa i indirectament, 18,48 milions d'accions, que representen el 20,21% del capital social.

Aquest percentatge inclou la correcció de l'última reducció de capital del 5,34%.

Ercros disposa d'accions pròpies en cartera?

Pot conèixer a cada moment si Ercros posseeix accions pròpies a través de l'apartat Autocartera

Quina és la participació del consell d'administració en el capital d'Ercros?

El consell d'administració posseeix el 6,1% del capital social i es distribueix de la següent forma:

 • El conseller dominical, Joan Casas Galofré, posseeix 5.500.000 accions, que suposen el 6% del capital social.
 • El president i conseller delegat, Antonio Zabalza Martí, posseeix 100.000 accions, que suposen el 0,1% del capital social.
 • I el conseller extern, Laureano Roldán Aguilar, posseeix 100 accions d'Ercros.
En quina data presentaran els pròxims resultats?

Pot consultar l'apartat Agenda de l'inversor

Quins drets tinc com a accionista?

La condició d'accionista li atribueix els següents drets:

 • Subscriure de manera preferent en les emissions de noves accions que ho permetin.
 • Assistir i votar en la junta d'accionistes, per a això és necessari posseir, com a mínim, 10 accions d'Ercros.
 • Sol·licitar atenció directa i personal a través de l'oficina de l'accionista
 • Rebre informació actualitzada sobre la companyia.
Quines funcions té l'oficina de l'accionista? Com puc obtenir informació de la companyia?

L'oficina de l'accionista va ser creada per a ser l'intermediari entre la Societat i els accionistes, i en particular per a facilitar als accionistes la informació que sol·liciten.

L'objectiu principal de l'oficina de l'accionista és ser un canal de comunicació d'informació obert, permanent i transparent a través del qual es puguin atendre totes les consultes, dubtes o suggeriments relacionats amb Ercros com a companyia cotitzada, que plantegin els accionistes i els agents del mercat de valors.

Mitjans per a contactar amb l'oficina de l'accionista:

Adreça postal (domicili social): Av. Diagonal, 595, 10a planta, 08014 Barcelona.

Telèfon: 934 393 009 i 933 069 300 (horari laboral).

Correu electrònic: accionistas@ercros.es

Web www.ercros.es: apartat Oficina de l'accionista

Quina informació m'ha de facilitar l'empresa?
 • Informació sobre Ercros i l'acció.
 • Informació sobre les comunicacions d'informació privilegiada, altra informació rellevant i informes periòdics remesos per Ercros a la CNMV.
 • Resolució de qüestions i dubtes, especialment sobre l'ordre del dia de la junta d'accionistes des de la data de la convocatòria fins a la seva celebració.
 • Traslladar els seus comentaris, inquietuds i suggeriments a la direcció de la companyia.

L'oficina de l'accionista envia personalment informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió i activitat d'Ercros que aquesta faciliti als seus accionistes i agents del mercat de valors en resposta a les peticions que la Societat difongui per iniciativa pròpia al mercat de conformitat amb el que prescriu la legislació corresponent.

Els accionistes que ho desitgin poden sol·licitar, a través del formulari corresponent, informació sobre resultats, comunicacions d'informació privilegiada, altra informació rellevant i la resta de comunicacions fetes al mercat a través de la CNMV.

La junta general d'accionistes (JGA)

Quan se celebra la JGA ordinària?

Ha de celebrar-se dins dels primers sis mesos de cada any per a aprovar la gestió social i els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Es convoca almenys un mes abans de la seva celebració.

Qui té dret a assistir a la JGA?

Podran assistir a la junta general física o telemàticament tots els accionistes que siguin titulars de, almenys, 10 accions inscrites al seu nom en el registre comptable corresponent amb cinc dies d'antelació, almenys, a aquell en què hagi de celebrar-se la JGA i així s'acrediti a través dels mitjans oportuns en cada cas.

La data límit de la contractació de les accions amb dret d'assistència a la junta d'accionistes s'indicarà a l'anunci de convocatòria corresponent.

Poden assistir tots els accionistes o només els que posseeixin un nombre mínim d'accions?

Només poden assistir els accionistes que tinguin, almenys, 10 accions de la companyia, si bé les forquilles de menys de 10 accions tenen dret a agrupar-se fins a reunir aquesta xifra.

On se celebra la JGA d'accionistes?

El lloc de celebració de la JGA figura en cada convocatòria. En l'apartat “Junta d'accionistes” d'aquesta web es pot consultar el pla d'accés al recinte.

Puc acudir acompanyat per altres persones?

No, només poden assistir a la JGA les persones que siguin accionistes de la companyia o els seus representants.

Les persones dependents poden acudir acompanyades, sempre que l'acompanyant s'identifiqui degudament (DNI).

Si les accions estan a nom de diversos titulars, quants poden anar a la JGA?

Poden assistir tots els titulars que apareguin relacionats en la targeta d'assistència.

Com m'assabento de la convocatòria de la JGA?

La convocatòria apareix publicada a: 

a) Un dels diaris de major circulació d'Espanya.
b) La pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).
c) La pàgina web d'Ercros (www.ercros.es).

L'anunci de convocatòria també es publica en els butlletins de les quatre bosses espanyoles, Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

Per part seva, les entitats dipositàries d'accions (bancs o agències d'inversió) solen remetre als seus clients l'anunci de convocatòria amb l'ordre del dia i les corresponents targetes d'assistència, delegació i vot.

L'oficina de l'accionista remet l'anunci de convocatòria als accionistes que el sol·liciten a través del formulari de sol·licitud d'informació.

Com puc saber si la JGA se celebrarà en 1a o 2a convocatòria?

D'acord amb l'experiència adquirida, la celebració de la JGA sol produir-se en 2a convocatòria.

Per a saber si hi ha hagut o no quòrum en 1a convocatòria, pot consultar els apartats Junta d'accionistes i Oficina de l'accionista.

Quina documentació es posa a la disposició dels accionistes abans de la JGA?

La relativa a la JGA en l'apartat Junta d'accionistes.

Quins accionistes tenen la consideració de presents en la JGA?

Es consideren accionistes presents els que assisteixen a la junta d'accionistes física o telemàticament a través de la plataforma d'assistència i participació telemàtica.

Per a comptar com a assistent a la JGA, haig d'acudir personalment? o puc delegar la meva assistència?

Pot consultar la informació al següent document.

Què haig de fer si el banc no m'envia o perdo la targeta d'assistència, delegació i vot?

Pot obtenir la targeta d'assistència, delegació i votació a distància emesa per Ercros:

a) Sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista per telèfon (934 393 009/933 069 300), correu postal (domicili social) o correu electrònic (accionistas@ercros.es).
b) Personant-se en el domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a planta, 08014 Barcelona).
c) Descarregant i imprimint la targeta d'assistència, delegació i votació a distància.

També pot dirigir-se a l'entitat dipositària de les seves accions (banc o agència d'inversió) i sol·licitar un duplicat de la targeta o, en defecte d'això, un certificat que acrediti la seva condició d'accionista.

Què haig de fer si algun de les dades de la targeta que m'envia l'entitat dipositària no és correcte?

Ha de dirigir-se a la seva entitat dipositària perquè modifiqui la dada errònia o sol·licitar l'enviament de la seva targeta a la nostra oficina de l'accionista.

És vàlida per a assistir, delegar o votar en la JGA la targeta d'assistència, delegació i votació a distància emesa per Ercros que es descarrega de la web?

Sí, sempre que estigui degudament emplenada i signada. 

Amb ella pot assistir a la JGA. Si desitja delegar o votar ha de remetre-la dins del plaç (indicat a l'anunci de convocatòria) per correu electrònic (accionistas@ercros.es) o enviar-la o lliurar-la en el domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona).

Què passa si a la targeta de delegació o representació que envio no indico un representant?

Que s'entén que delega la seva representació en qui designi el consell d'administració en la sol·licitud pública de representació que realitza en la convocatòria de la JGA.

Si algun o diversos dels representants designats pel consell es troba en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes que vagin a sotmetre's a votació de la JGA i vostè no hagués donat instruccions de vot precises sobre aquests, la representació es conferirà a qualsevol de les altres persones en les quals no concorri aquesta circumstància.

Es pot revocar la representació conferida?

Sí, l'assistència personal de l'accionista a la JGA deixarà sense efecte l'assistència telemàtica o el vot o la delegació emesos mitjançant mitjans de comunicació a distància prèviament a la junta.

Com puc delegar o votar a través de la web?

A través de l'enllaç "Plataforma de participació a la junta", accedint a la pestanya "Delegació i vot electrònics" que s'habilita en aquesta web durant el termini previst a la convocatòria de la JGA i seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.

Els accionistes i representants podran autenticar la seva identitat i accedir a la plataforma utilitzant les opcions següents:

 • Amb el nom d'usuari i la contrasenya sol·licitat a la Societat en el tràmit del registre previ;
 • Amb el certificat de signatura electrònica vigent emès per l'autoritat pública de certificació espanyola, Ceres, dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre; o
 • Amb el document nacional d'identitat electrònic (DNIe) emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministeri de l'Interior espanyol.
Quin és el termini per a la recepció de les delegacions i vots a distància?

El que es fixi a cada convocatòria.

On puc obtenir la documentació relativa a la JGA?

La documentació està disponible en l'apartat Junta d'accionistes d'aquesta web a partir de la publicació de l'anunci de convocatòria.
També pot sol·licitar l'enviament gratuït a l'oficina de l'accionista

Com puc sol·licitar informes o aclariments sobre l'ordre del dia de la JGA?

Fins al 7è dia anterior a la celebració de la JGA, pot formular, a través de l'oficina de l'accionista, les preguntes o aclaracions que es refereixin a:

a) Els punts compresos a l'ordre del dia.
b) La informació accessible al públic que Ercros hagués facilitat a la CNMV des de la celebració de l'anterior JGA.
c) L'informe d'auditoria de comptes.

Com puc incloure un complement de la convocatòria en l'ordre del dia de la JGA?

Pot fer-ho si representa, almenys, el 5% del capital social.

El complement es pot usar solament per a incloure punts en l'ordre del dia, sempre que aquests vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada.

L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

El complement de la convocatòria ha de publicar-se amb 15 dies d'antelació, com a mínim, a la data establerta per a la celebració de la JGA.

Què és el fòrum d'accionistes? com puc accedir? qui pot utilitzar-ho?

El fòrum electrònic d'accionistes d'Ercros s'habilita en aquesta web des de la convocatòria fins a la celebració de la JGA. La seva finalitat exclusiva és facilitar la comunicació entre els accionistes.

Poden utilitzar el fòrum els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes vàlidament constituïdes i inscrites.

Per a poder accedir, ha de registrar-se com a “usuari” mitjançant l'emplenament del corresponent formulari, acreditant la seva condició d'accionista o d'associació voluntària d'accionistes.

Els accionistes persones jurídiques o associacions voluntàries d'accionistes han d'acreditar la representació de la persona que pretén accedir al fòrum.

Pot consultar les instruccions d'accés i utilització del fòrum en el reglament del fòrum electrònic d'accionistes en l'apartat Junta d'accionistes.

Quin tipus de comunicacions puc enviar al fòrum?

Comunicacions que tinguin per objecte exclusivament:

 • Propostes que pretenguin incloure's a l'ordre del dia, com a complement de la convocatòria de la JGA.
 • Sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes.
 • Iniciatives per a aconseguir el percentatge suficient per a exercir el dret de minoria.
 • Ofertes o peticions de representació voluntària.
Ercros té capacitat de seleccionar o vetar els missatges que es publiquen en el fòrum?

Sí. Ercros pot vetar els missatges que no s'ajustin a la seva finalitat legal.

Què haig de fer per a tenir dret a l'abonament de la prima d'assistència?

Assistir a la JGA física o telemàticament, per mitjans a distància o a través d'un representant.

Quina és la política de prima d'assistència a la JGA?

Accedeixi a la política de prima d'assistència a la JGA .

Què passa si Ercros no rep la targeta de delegació i vot a distància o si la rep fora de termini?

Les targetes de delegació i vot a distància no rebudes o rebudes fora de termini no es tenen en compte per a la constitució del quòrum de la JGA i, en conseqüència, l'accionista no pot exercir els seus drets ni percebre la prima d'assistència.

Com es constitueix el quòrum d'assistència? quin és el quòrum mínim perquè la JGA sigui vàlida?

El quòrum es constitueix amb la suma de les accions dels accionistes presents o representats (ja sigui per haver assistit físicament, a través del correu postal o electrònic, o aquesta web).

La JGA queda vàlidament constituïda:

 • Amb caràcter general, en 1a convocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot; i en 2a convocatòria, qualsevol que sigui el capital concurrent a aquesta.
 • Per a acordar (i) l'emissió d'obligacions; (ii) la supressió o limitació del dret de subscripció preferent de noves accions; (iii) l'augment o la reducció del capital; (iv) la transformació, fusió o escissió; (v) la cessió global d'actiu i passiu; (vi) el trasllat del domicili de la societat a l'estranger; i (vii) qualsevol modificació dels estatuts socials, és necessària, en 1a convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot; i en 2a convocatòria, el 25% d'aquest capital.
Qui presideix la JGA d'accionistes?

El president del consell d'administració o, en el seu defecte, el vicepresident, i mancant tots dos el conseller de major edat o el que designi el consell.

Mancant qualsevol d'ells, la presidència correspon a l'accionista que triïn els socis assistents a la reunió.

Què haig de fer per a intervenir a la JGA d'accionistes?

Si assisteix presencialment a la JGA, ha de sol·licitar-ho i acreditar-se davant el notari amb la seva targeta d'assistència, en el moment en què el president l'indica, i esperar que el president li doni la paraula.

Si desitja que la seva intervenció figuri textualment a l'acta de la JGA, haurà de lliurar-la per escrit al notari en el moment d'acreditar-se.

Si assisteix a la JGA de forma telemàtica, pot remetre la seva intervenció a través de la plataforma d'assistència telemàtica o bé quan realitzi el registre previ com a accionista o bé durant la celebració de la JGA.

Si vol que la seva intervenció figuri textualment a l'acta de la JGA, haurà d'enviar a través de la plataforma d'assistència telemàtica una còpia del text escrit al notari

Com es voten els acords a la JGA?

Amb el vot favorable de la majoria del capital present i representat.

Es voten de manera individual i separada el nomenament o ratificació, reelecció o separació de consellers i de modificacions d'estatuts.

El còmput de vots es realitza de la següent forma:

 • En les propostes d'acords sobre a assumptes compresos en l'ordre del dia, mitjançant un sistema de deducció negativa.
 • En les propostes d'acords relatives a assumptes no compresos en l'ordre del dia, mitjançant un sistema de deducció positiva.
Què passa si en la targeta de representació que envio a Ercros no s'indiquen les instruccions de vot?

S'entén que s'ha acollit a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell i els seus vots es computaran d'acord amb la següent regla:

 1. A favor de les propostes d'acords formulades pel consell d'administració, i
 2. En el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat, en el marc de l'interès social, en les propostes no formulades pel consell.

Aquesta mateixa regla s'aplicarà en el cas que hagi impartit instruccions de vot, però aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara.

Si el seu representant és un altre accionista o un tercer i no dona instruccions de vot, el representant ha d'emetre el vot en el sentit que estimi més convenient per als seus interessos.

Què passa si envio la targeta d'assistència sense donar instruccions de vot o amb instruccions incompletes o confuses?

S'entendrà que s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració (veure la pregunta anterior).

Com s'aprova l'acta de la JGA?

L'acta notarial té consideració d'acta de la junta i no se sotmet a l'aprovació dels assistents. Els acords que constin en ella poden executar-se a partir de la data del seu tancament.

Quina funció té el notari en la JGA? com es designa?

El notari s'assegura de la identitat i càrrec del president i el secretari de la JGA; que aquesta es declari vàlidament constituïda; i del nombre d'accionistes que concorren o estan representats, i de la seva participació en el capital. I dona fe de les propostes sotmeses a votació, de les intervencions i del resultat de les votacions a través de l'acta de la JGA.

La designació del notari és responsabilitat del consell d'administració i aquest està obligat a fer-lo sempre que, amb cinc dies d'antelació a la celebració de la junta, el sol·licitin socis que representin, almenys, l'1% del capital social.

Informació financera

Com puc accedir a la informació financera d'Ercros?

En el apartat Informació financera d'aquesta web.

Quina empresa audita a Ercros? Des de quan? Quins són els seus honoraris?

En l'informe anual de govern corporatiu s'informa d'aquests extrems. Pot consultar els informes d'auditoria en l'apartat Informació financera d'aquesta web.

Quan publica Ercros els seus resultats?

De manera trimestral, dins dels períodes previstos legalment. Ercros anuncia la presentació de resultats amb antelació a l'Agenda de l'inversor.

On puc consultar els resultats trimestrals i els comptes anuals i informe de gestió d'Ercros?

En l'apartat Informació financera.

Fonts d'informació

Com puc conèixer els pròxims esdeveniments relacionats amb Ercros?

A l'apartat Agenda de l'inversor.

Com puc obtenir la informació que publica Ercros a la CNMV?

En els apartats Informació privilegiada i Comunicacions d'informació rellevant.

També pot sol·licitar-la a través de:

El formulari de sol·licitud d'informació. (Descarregar en l'enllaç al final d'aquest text).

L'oficina de l'accionista.

Com em dono de baixa o modifico les meves dades personals que he facilitat a Ercros?

Comunicant-ho per email a accionistas@ercros.es.