Política de retribució a l'accionista

Ercros es compromet a retribuir als seus accionistes i plasma el seu compromís en una política que va renovant al seu venciment

Política de retribució a l'accionista (en castellà)

La política contempla el pagament d'un payout de fins al 50%

D'acord amb l'actual política de retribució a l'accionista, vigent durant el període 2021-2024, la remuneració a l'accionista es duu a terme mitjançant la compra d'accions pròpies per a amortitzar i el pagament de dividend.

Ercros retribuirà als seus accionistes amb un payout màxim del 50% del benefici dels exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024, sempre que es compleixin les següents condicions:

  1. L'obtenció per part de la Societat d'un benefici mínim de 10 milions d'euros.
  2. Que al tancament de l'exercici al qual es refereix la retribució es compleixin les següents ràtios
    • Deute financer net/ebitda ordinari inferior o igual a 2; i
    • Deute financer net/fons propis inferior o igual a 0,5.

La recompra d'accions pròpies per a la seva amortització es duu a terme sempre que es reparteixi un dividend d'almenys: el 18% del benefici de 2021; el 20% del benefici de 2022; el 22% del benefici de 2023; i el 24% del benefici de 2024.

L'actual política de retribució a l'accionista va ser aprovada pel consell d'administració el 03-05-2022 i ratificada per la junta d'accionistes el 10-06-2022.

Política de retribució a l'accionista (2021-2024)

<iframe title="Política de retribució de l'accionista CAT" aria-label="Stacked Bars" id="datawrapper-chart-dxiNU" src="https://datawrapper.dwcdn.net/dxiNU/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="221" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script></script>

L'import destinat a la recompra d'accions pròpies per a amortitzar està supeditat al percentatge del payout que es destini al repartiment del dividend, atès que tots dos conceptes no poden superar el 50% del payout de cada exercici.