Compliment ambiental

Ercros va més enllà del compliment legal amb la seva adhesió a acords voluntaris

Sello EcoVadis Platinum

Ens adaptem a la cada vegada més estricta normativa ambiental

Ercros és diligent en l'adaptació dels seus processos productius als canvis de la normativa ambiental (europea, espanyola, autonòmica i local), que està en constant renovació i és cada vegada més exigent, com a resposta a la creixent demanda social.

Participem de manera voluntària en aliances que impliquen l'aplicació de bones pràctiques i compromisos que superen els límits legislatius, entre altres: el programa Responsible Care, del sector químic mundial; el programa Global Compact, promogut per l'ONU; o el compromís d'acció climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, alineem la nostra estratègia amb aliances globals a llarg termini, com ara els 17 ODS de l'Agenda 2030 de l'ONU o el Green Deal de la UE.

Ercros condiciona la seva activitat a la protecció de l'entorn.
Ercros condiciona la seva activitat a la protecció de l'entorn.

Principals normes ambientals que regeixen la nostra activitat

Detalle de la planta de electrólisis de la fábrica de Vila-seca I

Prevenció i control de la contaminació

 • El Reial decret legislatiu 1/2016 conté el text refós de la Llei IPPC.
   
 • La Decisió d'execució (UE) 2013/732 de la Comissió (Bref) estableix les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles (MTD) per a la producció de clor-àlcali, conforme a la Directiva IPPC.
   
 • La Decisió d'execució (UE) 2017/2117 de la Comissió (Bref) estableix les conclusions sobre les MTD en la indústria química orgànica de gran volum de producció, conforme a la Directiva IPPC.
Simulacro de emergencia en la fábrica de Vila-seca I

Prevenció de danys

 • El Reial decret 840/2015 aprova mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses (Seveso III).
   
 • La Llei 26/2007 regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals.
Extracción de gases del subsuelo del antiguo almacén exterior de la fábrica de Flix

Gestió de residus i sòls contaminats

 • El Reial decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'aigües i tota la normativa que se'n deriva.

 • La Llei 7/2022, de 9 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
   
 • La Decisió d'execució (UE) 2016/902 de la Comissió (Bref) estableix les conclusions sobre les MTD per als sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals en el sector químic, conforme a la Directiva IPPC.
   
 • La Decisió d'execució (UE) 2018/1147 de la Comissió (Bref) estableix les conclusions sobre les MTD en el tractament de residus, conforme a la Directiva IPPC.
Chimeneas con humo

Emissions industrials

 • El Reial decret 815/2013 conté el Reglament d'emissions industrials i desenvolupa la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació (Llei IPCC).
   
 • La Llei 1/2005 regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
   
 • La Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.